ติวสอบเทียบ GCE

chula-tu-tutor-19

GCE คือหลักสูตร General Certificate of Education (GCE) เป็นหลักสูตรที่วัดทักษะในด้านต่างๆของนักเรียนตั้งแต่ช่วงอายุ 16 ปี (O Level) ไปจนถึง 18 ปี (A Level) โดย GCE O Level นั้นมีลักษณะข้อสอบที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกับ IGCSE โดยผู้ดำเนินการจัดสอบในประเทศไทยได้แก่ Edexcel

 

     ในประเทศไทย ผู้สอบสามารถนำผลสอบของ IGCSE และ GCE มารวมกันให้ได้ 5 วิชาเพื่อนำไปเทียบวุฒิการศึกษา (เทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของประเทศไทย) กับกระทรวงศึกษาธิการได้

      รายวิชาในหลักสูตร หลักสูตร IGCSE & GCE มีรายวิชาให้เลือกสอบจาก 5 กลุ่มวิชาอันประกอบไปด้วย

 • กลุ่มวิชาภาษา (Language)
 • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities & Social Science)
 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (Science)
 • กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics)
 • กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพ (Creative, Technical and Vocational)

         การสอบ IGCSE ส่วนใหญ่แล้ว สถานศึกษาแต่ละที่ จะเป็นผู้จัด และดำเนินการสอบเองอยู่แล้ว แต่หากต้องการสอบภายนอกสถานศึกษา สามารถสมัครและสอบได้ที่ British Council Thailand (โทร. 02-652-5481-3) ซึ่งการสอบจะจัดขึ้นทุกๆช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน และช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน นักเรียนสามารถตรวจดูข้อมูลการสมัครสอบ สถานที่สอบ วัน และเวลา ที่แน่นอนได้จาก  www.britishcouncil.or.th

ค่าสมัครสอบ:

 • 3,900 บาท ต่อ วิชา

ค่าลงทะเบียนล่าช้า:

 • 2,500 บาท ต่อ วิชา

ค่าธรรมเนียมพิเศษ:

 • 1,500 บาท สำหรับการสอบสัมภาษณ์วิชา ESL
 • 1,500 บาท สำหรับการสอบสัมภาษณ์วิชา Foreign Language French and German
 • 5,400 บาท สำหรับการสอบสัมภาษณ์วิชา Art & Design
 • 7,800 บาท สำหรับการสอบสัมภาษณ์ วิชา Double Award

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.britishcouncil.or.th

ช่วงเวลาในการสอบหลักสูตร IGCSE & GCE

หลักสูตร IGCSE มีช่วงเวลาในการจัดสอบปีละ 2 ครั้งคือในช่วงเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน และช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ดังตารางต่อไปนี้

ช่วงเวลาในการสมัครสอบ

 • พฤษาคม / มิถุนายน และ ตุลาคม /พฤศจิกายน

ช่วงการสมัครปกติ

 • ต้นเดือนธันวาคม – มกราคม และ ต้นเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม

ช่วงการสมัครล่าช้า

 • ต้นเดือนกุมภาพันธ์ และ ต้นเดือนกันยายน

รายงานผลคะแนนสอบ

 • กันยายน และ กุมภาพันธ์ ปีถัดไป

รับ Certificate

 • ตุลาคม และ พฤษภาคม ปีถัดไป

     หลักสูตร GCE มีช่วงเวลาในการจัดสอบปีละ 2 ครั้งคือในช่วงเดือนมกราคมและช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ดังตารางต่อไปนี้

ช่วงเวลาในการสมัครสอบ

 • ม.ค. และ พ.ค./มิ.ย.

ช่วงการสมัครปกติ

 • กันยายน และ ต้นเดือนธันวาคม – มกราคม

ช่วงการสมัครล่าช้า

 • ตุลาคม และ ภายในมกราคม

       ค่าสมัครสอบโดยทั่วไปราคา 4,200 บาทต่อวิชา อย่างไรก็ตามอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในบางวิชารวมถึงในกรณีที่สมัครล่าช้า การสอบ IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) เป็นการสอบที่เทียบเท่ากับการสอบระดับมัธยมปลาย (ม.6) ในประเทศไทย ตามหลักสูตรการศึกษาของเครือสหราชอาณาจักร ซึ่งพัฒนาระบบการสอบโดย University of Cambridge International Examinations (CIE)

       รายวิชาส่วนใหญ่จะมีตัวเลือก ระหว่าง Core(พื้นฐาน) หรือแบบ Extended(ขั้นสูง) จึงทำให้นักเรียนสามารถเลือกระดับหลักสูตรที่เหมาะสมกับความสามารถของตัวเองได้ นักเรียนสามารถนำผลสอบ IGCSE รวม 5 วิชา ที่คะแนนไม่ต่ำกว่า C ในทุกรายวิชาไปเทียบวุฒิ ม.6 ได้ จากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

ติวเตอร์สอนพิเศษ

 


เราคือ ศูนย์ติวเตอร์ที่ได้มาตราฐานรับรองผล กับการสอนพิเศษโดยติวเตอร์หัวกะทิจัดตรงส่งไปที่บ้าน ต้องการเรียนพิเศษวิชาอะไรสามารถแจ้งได้ เพราะติวเตอร์สอนเก่งแน่นอน ต้องการให้ไปสอนพิเศษ สามารถแจ้งได้ที่ Tel: 086-9750156

Comments are closed.