รับสอนพิเศษ GED ติวสอบ GED

chula-tu-tutor-ged

GED : General Education Diploma

การสอบ GED (General Educational Development) เป็น การสอบที่เทียบเท่ากับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย ตามหลักสูตรการศึกษาของสหรัฐอเมริกา นักเรียนผู้เข้ารับการสอบต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป แต่จะได้รับประกาศนียบัตร (Diploma) เมื่อมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และสอบผ่านในทุกรายวิชาเท่านั้น  จากนั้นนักเรียนสามารถนำใบแสดงผลการสอบผ่าน (Official Transcript ofGED Tests) พร้อมเอกสารเรื่อง “การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ” จากกระทรวงศึกษาธิการ ไปยื่นที่ทางมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องขอใบเทียบวุฒิเป็นรายบุคคล

รายวิชาและรูปแบบการสอบ

GED Mathematics

GED Social Studies

GED Science

GED Language Arts: Reading

GED Language Arts: Writing

ข้อสอบ GED เป็นแบบปรนัย (Multiple choices) โดยทุกวิชาทำการสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับข้อสอบ Language Arts, Writing Part II ซึ่งเป็นการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษผู้สอบจะต้องทำข้อสอบโดยการพิมพ์ผ่านแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์

ติวเตอร์สอนที่บ้าน


เราคือ ศูนย์ติวเตอร์ที่ได้มาตราฐานรับรองผล กับการสอนพิเศษโดยติวเตอร์หัวกะทิจัดตรงส่งไปที่บ้าน ต้องการเรียนพิเศษวิชาอะไรสามารถแจ้งได้ เพราะติวเตอร์สอนเก่งแน่นอน ต้องการให้ไปสอนพิเศษ สามารถแจ้งได้ที่ Tel: 086-9750156

Comments are closed.