สอนพิเศษอนุบาล ติวเข้าอนุบาล ครูสอนเด็กอนุบาล ติวเลข

 

สอนพิเศษอนุบาล

สอนพิเศษอนุบาล รับสอนพิเศษ เด็กอนุบาล 

 

       รับสอนพิเศษอนุบาล ตัวต่อตัว ที่บ้านหรือสถานที่อื่นๆ ตามนัดหมาย มีเอกสารการสอนประกอบ โดยติวเตอร์มีประสบการณ์เรา รับสอนน้องอนุบาลทุกหลักสูตรทั้งไทย EP และอินเตอร์ โดยเน้นทักษะ 3 ด้าน รับสอนพิเศษน้องอนุบาลตามบ้าน เรียนตัวต่อตัว  โดยทีมงานสอนพิเศษจากพี่ๆจุฬา ธรรมศาสตร์ และมหาลัยชั้นนำ มีจิตวิทยาในการสอน ใจเย็น เน้นความเข้าใจ

1. ด้านภาษา

    – สอนการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นิทาน เพลง เกมส์ เริ่มต้นจากขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นซับซ้อน เริ่มต้นจากขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นซับซ้อน

2. ด้านตัวเลข ตรรกกะ

    – สอนการจำตัวเลข สัญลักษณ์บวก ลบ คูณ หาร เลขไทย เลขอารบิก จุด เส้น รูปเรขาคณิต ภาพสามมิติ เกมส์

3. ด้านเชาว์ปัญญา

    – สอนแบบฝึกทักษะ การแยกแยะ พัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวา ตลอดจนติวเสริมข้อสอบสำหรับสอบเข้า ร.ร. สาธิตฯ ต่างๆ เริ่มต้นจากขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นซับซ้อน

รับ สอนพิเศษตามบ้าน นอกสถานที่ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑ สมุทรปราการ นนทบุรี  สยาม อนุสาวรีย์  สอนพิเศษพระราม 2,3,4  รัชดาภิเษก ห้วยขวาง ปทุมวัน บางรัก

สอนอนุบาลที่บ้าน

     ความสำคัญของการเสริมทักษะของเด็กปฐมวัย ตามคู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 (สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี) เมื่อเด็กจบการศึกษาระดับปฐมวัย  เด็กจะบรรลุตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่กำหนดไว้ในจุดหมาย ๑๒ ข้อ จะครอบคลุมพัฒนาการด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา  ดังนี้

1.  ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย  และมีสุขนิสัยที่ดี

2.  กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง  ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน

3.  มีสุขภาพจิตดี  และมีความสุข

4.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตใจที่ดีงาม

5.  ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี  การเคลื่อนไหว  และรักการออกกำลังกาย

6.  ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย

7.  รักธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  และความเป็นไทย

8.  อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

9.  ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย

10. มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย

11. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

12. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้  และมีทักษะในการแสวงหาความรู้

 

ติดต่อ จุฬาหัวกะทิ ติดต่อได้เลยตอนนี้ ที่ 086-9750156 ตลอด 24 ชม.

tutor chula at home


เราคือ ศูนย์ติวเตอร์ที่ได้มาตราฐานรับรองผล กับการสอนพิเศษโดยติวเตอร์หัวกะทิจัดตรงส่งไปที่บ้าน ต้องการเรียนพิเศษวิชาอะไรสามารถแจ้งได้ เพราะติวเตอร์สอนเก่งแน่นอน ต้องการให้ไปสอนพิเศษ สามารถแจ้งได้ที่ Tel: 086-9750156

2 Comments

  1. สุปราณีสุปาณี says:

    ต้องการนิสิตหรือนักศึกษาเอกการประถมศึกษามาสอนพิเศษ น้องชั้นอนุบาล3 สอนอ่านสะกดคำ ภาษาไทย อังกฤษ เลข การบ้าน ในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ หรือแล้วแต่ตกลงค่ะ บ้านอยู่ ถนนบรมราชชนนี ช่วงพุทธมณฑลสาย2 ค่ะ

  2. จัดส่งติวเตอร์ให้แล้วนะค่ะ หาต้องการวิชาอื่นเพิ่มเติมแจ้งได้เลยค่ะ Tel: 086-9750156