คณะวิศวะจุฬา หลักสูตรนานาชาติ (Inter)

Engineering-chula-Inter

คณะวิศวะจุฬาฯ หลักสูตรนานาชาติ (Inter) เปิดรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 (ปี 2557 ยังไม่มีกำหนดการค่ะ)
          คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
รับสอนพิเศษตามบ้านหลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิตใหม่ ภาคพิเศษประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 200 คน ใน 4 สาขาวิขา ดังนี้ สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์ สาขาวิชาวิศวกรรมนาโน สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2555

คุณสมบัติผู้สมัครคณะวิศวกรรมศาสตร์

1.สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2.มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

TOEFL (Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ  TOEFL(Computer-based)ไม่ต่ำกว่า 213 หรือ TOEFL(Internet-based)ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ

IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ

SAT 1(Critical Reading)ไม่ต่ากว่า 400 หรือ

CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 550

3.มีคะแนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

CU-AAT (Math Section) ไม่ต่ำกว่า 480 หรือ

SAT1 (Math)และ SAT2 (Math Level2)แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 600

4.มีคะแนนสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 

สำหรับผู้สมัครสาขาวิชาวิศวกรรมนาโนจะต้องมีคะแนนสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

CU-ATS (NANO)ไม่ต่ำกว่า 1,200 หรือ

SAT 2 (Physics,Chemistry and Biology) แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 600

สำหรับผู้สมัครสาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยานจะต้องมีคะแนนสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

CU-ATS ไม่ต่ำกว่า 800 หรือ

SAT 2 (Physics and Chemistry)แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 600 

โดยสามารถใช้คะแนนการสอบวัดความสามารถที่กำหนดย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปีนับถึงวัดสุดท้ายของการรับสมัคร

หลักฐานการสมัคร

1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ

2.ใบรายงานผลการศึกษา (Transcripts)

3.ผลการเรียนและผลการทดสอบตามคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกำหนดทุกข้อ

4.ใบรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษา (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่)

5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

6.สำเนาทะเบียนบ้าน(พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานการสมัครครบทุกข้อ มิฉะนั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์จะไม่รับพิจารณาไม่ว่ากรณีใด ๆ

เกณฑ์การคัดเลือก

-ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(GPAX) ร้อยละ 10

-คะแนนความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ร้อยละ 20

-คะแนนวิชาทางคณิตศาสตร์ ร้อยละ 30

 

-คะแนนวิชาทางวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 40

การขอรับใบสมัคร สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ผ่านทางระบบอินเทอร์เนต จากhttp://www.ise.eng.chula.ac.th/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ (International School of Engineering,ISE)ห้อง 107 ตึก 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0-2218-6422-3

chula-inter

จุฬาหัวกะทิ พร้อมติวสอบทุกคณะของจุฬาอินเตอร์ รับติวสอบ

  • TOEFL
  • IELTS
  • CU-TE
  • CU-AAT Math Section
  • CU-ATS
  • SAT 1 Math verbal Critical Reading
  • SAT 2 (Physics,Chemistry and Biology)

tutor chula at home

 


เราคือ ศูนย์ติวเตอร์ที่ได้มาตราฐานรับรองผล กับการสอนพิเศษโดยติวเตอร์หัวกะทิจัดตรงส่งไปที่บ้าน ต้องการเรียนพิเศษวิชาอะไรสามารถแจ้งได้ เพราะติวเตอร์สอนเก่งแน่นอน ต้องการให้ไปสอนพิเศษ สามารถแจ้งได้ที่ Tel: 086-9750156

Comments are closed.