รับสอนคณิตศาสตร์ กับติวเตอร์วิศวะจุฬา เห็นผล 100% แน่นอน

รับสอนคณิตศาสตร์
       คณิตศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่มุ่งค้นคว้าเกี่ยวกับ โครงสร้างนามธรรมที่ถูกกำหนดขึ้นผ่านทางกลุ่มของสัจพจน์ สามารสอนคณิตศาสตร์ซึ่งมีการให้เหตุผลที่แน่นอนโดยใช้ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ และสัญกรณ์คณิตศาสตร์ เรามักนิยามโดยทั่วไปว่าคณิตศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและโครงสร้าง, การเปลี่ยนแปลง, และปริภูมิ กล่าวคร่าวๆ ได้ว่าคณิตศาสตร์นั้นสนใจ "รูปร่างและจำนวน" เนื่องจากคณิตศาสตร์มิได้สร้างความรู้ผ่านกระบวนการทดลอง บางคนจึงไม่จัดว่าคณิตศาสตร์เป็นสาขาของวิทยาศาสตร์
        คำว่า "คณิตศาสตร์" (คำอ่าน: คะ-นิด-ตะ-สาด) มาจากคำว่า คณิต (การนับ หรือ คำนวณ) และ ศาสตร์ (ความรู้ หรือ การศึกษา) ซึ่งรวมกันมีความหมายโดยทั่วไปว่า การศึกษาเกี่ยวกับการคำนวณ หรือ วิชาที่เกี่ยวกับการคำนวณ. คำนี้ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า mathematics มาจากคำภาษากรีก (máthema) แปลว่า "วิทยาศาสตร์, ความรู้, และการเรียน" และคำว่า (mathematikós) แปลว่า "รักที่จะเรียนรู้". ในอเมริกาเหนือนิยมย่อ mathematics ว่า math ส่วนประเทศอื่นๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษนิยมย่อว่า maths
       กวดวิชาคณิตศาสตร์ สอนพิเศษคณิตศาสตร์ สอนพิเศษคณิตศาสตร์ตัวต่อตัว สอนพิเศษคณิตศาสตร์ที่บ้าน ติวเตอร์กวดวิชาคณิตศาสตร์ เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ที่ ไหน ดี ค่ะ หาติวเตอร์ tutor เคมี ฟิสิกส์ ชีวะ คณิตศาสตร์ math ตัวต่อตัว สอนพิเศษ ติว ม.4 5 6 ตัวต่อตัว    รับสอนพิเศษ ติวตามบ้าน ติวนอกสถานที่ คณิต วิทย์ อังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ไทย สังคม ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นสอนการบ้าน ติวสอบ เพิ่มเกรด ปูพื้นฐานติวสอบ ADMISSION O-NET A-NET SMART 1 CU-TEP ,TU-GET ,CU-AAT ,SAT ,TOEFL IELTS ,GAT PAT ,GEDรวมถึงวิชาเฉพาะต่างๆ ทุกวิชา ทุกหลักสูตร โดยมีทีมผู้สอนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น ธรรมศาสตร์ จุฬา มหิดล เกษตร
 
เนื้อหากวดวิชาคณิตศาสตร์ ป.1
คณิตศาสตร์ ป.1 เทอม 1
 • จำนวนนับ1 ถึง 100
 • การบวก การลบ และโจทย์ปัญหา
 • การวัดความยาว
 • เวลา
 • การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต
 • จำนวนนับ 1-20
 • การบวก การลบ จำนวนสองจำนวน
คณิตศาสตร์ ป.1 เทอม 2
 • การวัดความยาว
 • การชั่ง
 • การตวง
 • จำนวนนับ 21- 100
 • การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
 • การบวกลบคูณหารระคน
 
เนื้อหากวดวิชาคณิตศาสตร์ ป.2
คณิตศาสตร์ ป.2 เทอม 1
 • จำนวนนับ ไม่เกิน 1,000
 • การบวก และการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
 • การวัดความยาว
 • การบวก และการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000
 • การชั่ง
 • การคูณ
คณิตศาสตร์ ป.2 เทอม 2
 • เวลา
 • เงิน
 • การหาร
 • การตวง
 • รูปเรขาคณิต
 • การบวก ลบ คูณ หารระคน
เนื้อหากวดวิชาคณิตศาสตร์ ป.3
คณิตศาสตร์ ป.3 เทอม 1
 • จำนวนนับ ไม่เกิน 100,000
 • การบวก และการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000
 • แผนภูมิรูปภาพ และแผนภูมิแท่ง
 • การวัดความยาว
 • เวลา
 • การชั่ง การตวง

คณิตศาสตร์ ป.3 เทอม 2
 • การคูณ
 • การหาร
 • เงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย
 • รูปเรขาคณิต
 • จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม
 • การบวก ลบ คูณ หารระคน
เนื้อหากวดวิชา คณิตศาสตร์ ป.4
คณิตศาสตร์ ป.4 เทอม 1
 • บทที่ 1. จำนวนนับที่มากกว่า 100.000
 • บทที่ 2. ทักษะการบวก ลบ คูณ หารและโจทย์ปัญหา
 • บทที่ 3. เรขาคณิต
 • บทที่ 4. การคูณ
 • บทที่ 5. การ หาร
 • บทที่ 6. สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น
คณิตศาสตร์ ป.4 เทอม 2
 • บทที่ 7. การวัด
 • บทที่ 8. พื้นที่
 • บทที่ 9. เงิน
 • บทที่ 10. เวลา
 • บทที่ 11. เศษส่วน
 • บทที่ 12. ทศนิยม
 • บทที่ 13. การบวกลบคูณหารละคน
 
เนื้อหากวดวิชา คณิตศาสตร์ ป.5
คณิตศาสตร์ ป.5 เทอม 1
 • บทที่ 1. จำนวนนับที่มากกว่า 100.000
 • บทที่ 2. การบวก การลบ การคูณ หารจำนวนนับ
 • บทที่ 3. มุม
 • บทที่ 4. เส้นขนาน
 • บทที่ 5. สถิติ และ ความน่าจะเป็น เบื้องต้น
 • บทที่ 6. เศษส่วน
 • บทที่ 7. การบวก การลบ การคูณการหารเศษส่วน
คณิตศาสตร์ ป.5 เทอม 2
 • บทที่ 8. ทศนิยม
 • บทที่ 9. การบวก การลบ การคูณทศนิยม
 • บทที่ 10. บทประยุกต์
 • บทที่ 11. รูปสี่เหลี่ยม
 • บทที่ 12. รูปสามเหลี่ยม
 • บทที่ 13. รูปวงกลม
 • บทที่ 14. รูปเรขาคณิต และ ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 
เนื้อหากวดวิชา คณิตศาสตร์ ป.6
คณิตศาสตร์ ป.6 เทอม 1
 • บทที่ 1. จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร จำนวนนับ
 • บทที่ 2. สมการและการแก้สมการ
 • บทที่ 3. ตัวประกอบของจำนวนนับ
 • บทที่ 4. มุมและส่วนของเส้นตรง
 • บทที่ 5.เส้นขนาน
 • บทที่ 6. ทิศและแผนผัง
 • บทที่ 7. เศษส่วน และ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
คณิตศาสตร์ ป.6 เทอม 2
 • บทที่ 8. ทศนิยม
 • บทที่ 9. การบวก การลบ การคูณและการหารทศนิยม
 • บทที่ 10. สี่เหลี่ยม
 • บทที่ 11. รูปสามเหลี่ยม
 • บทที่ 12. รูปวงกลม
 • บทที่ 13. บทประยุกต์
 • บทที่ 14. รูปเรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 • บทที่ 15. สถิติ และ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น
คณิตศาสตร์ ม.1
 
เนื้อหาที่ติวเตอร์ศูนย์ได้ไปสอนพิเศษ ก็จะเป็นเนื้อหาตั้งแต่ ม.1 – ม.6

เนื้อหากวดวิชาคณิตศาสตร์ ม.1
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1
 • บทที่ 1 ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
 • บทที่ 2 จำนวนเต็ม
 • บทที่ 3 เลขยกกำลัง
 • บทที่ 4 พื้นฐานทางเรขาคณิต

คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2
 • บทที่ 1 เศษส่วน และทศนิยม
 • บทที่ 2 การวัด การประมาณค่า
 • บทที่ 3 คู่อันดับ และกราฟ
 • บทที่ 4 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 • บทที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1
บทที่ 1 การประยุกต์ 1
บทที่ 2 จำนวนและตัวเลข
บทที่ 3 การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง
บทที่ 4 การสร้าง
คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2
บทที่ 1 การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล
บทที่ 2 พหุนาม
บทที่ 3 บทประยุกต์
 
เนื้อหากวดวิชา คณิตศาสตร์ ม.2
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1
บทที่ 1 อัตราส่วนและร้อยละ
บทที่ 2 การวัด
บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม
บทที่ 4 การแปลงทางเรขาคณิต
บทที่ 5 ความเท่ากันทุกประการ

คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 2
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
บทที่ 2 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
บทที่ 3 เส้นขนาน
บทที่ 4 การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1
บทที่ 1 สมบัติของเลขยกกำลัง
บทที่ 2 พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม
บทที่ 3 การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ
บทที่ 4 การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต

คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 2
 • บทที่ 1 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
 • บทที่ 2 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
 • บทที่ 3 การแปรผัน
 
เนื้อหากวดวิชา คณิตศาสตร์ ม.3
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1
บทที่ 1 พื้นที่ผิวและปริมาตร
บทที่ 2 กราฟ
บทที่ 3 ระบบสมการเชิงเส้น
บทที่ 4 ความคล้าย

คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 2
บทที่ 1 อสมการ
บทที่ 2 ความน่าจะเป็น
บทที่ 3 สถิติ
บทที่ 4 ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตรีโกณมิติ

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1
บทที่ 1 กรณฑ์ที่สอง
บทที่ 2 การแยกตัวประกอบของพหุนาม
บทที่ 3 สมการกำลังสอง
บทที่ 4 พาราโบลา

คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 2
บทที่ 1 การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูป สามเหลี่ยม และ รูปสี่เหลี่ยม
บทที่ 2 ระบบสมการและอสมการ
บทที่ 3 วงกลม
บทที่ 4 เศษส่วนของพหุนาม
คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1
บทที่ 1. เซต
1.เซต
 oความเป็นมาของเซต
 oวิธีเขียนเซต
2.เซตจำกัดและเซตอนันต์
3.เซตที่เท่ากัน
4.เอกภพสัมพัทธ์
5.สับเซตและเพาเวอร์เซต
6.การดำเนินการของเซต
 oยูเนียน
 oอินเตอร์เซกชัน
 oคอมพลีเมนต์
7.การเขียนแผนภาพแทนเซต
8.เพาเวอร์เซต
9.จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด
บทที่ 2. การให้เหตุผล
1.ความเป็นมาของการให้เหตุผล
2.องค์ประกอบของการให้เหตุผล
3.ประเภทของการให้เหตุผล
 oการให้เหตุผลแบบอุปนัย
 oการให้เหตุผลแบบนิรนัย
4.การตรวจสอบความสมเหตุสมผลโดยใช้แผนภาพ
บทที่ 3. จำนวนจริง
1.ความเป็นมาของจำนวนจริง
2.ความสัมพันธ์ของจำนวนต่างๆ ในระบบจำนวนจริง
3.สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวกและการคูณ
4.การลบและการหารจำนวนจริง
5.สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการเท่ากัน
6.สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
 oวิธีแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
 oการประยุกต์ใช้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวแก้ปัญหาโจทย์
7.สมบัติการไม่เท่ากันของจำนวนจริง
8.ช่วงและการแก้อสมการ
9.ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง
บทที่ 4 เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ
1.เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก
2.เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม
3.รากที่ n ในระบบจำนวนจริง และจำนวนจริงในรูปกรณฑ์
4.การหาผลบวกและผลต่างของกรณฑ์
5.การหาผลคูณและผลหารของกรณฑ์
6.การประมาณค่าของจำนวนที่ติดกรณฑ์
7.สมบัติการไม่เท่ากันของจำนวนจริง
8.เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ
9.การบวก ลบ คูณ หาร เลขยกกำลัง และการประมาณค่าเลขยกกำลัง

คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2
บทที่ 1. ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
1.ผลคูณคาร์ทีเซียน
2.ความสัมพันธ์
3.กราฟของความสัมพันธ์
4.โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ วิธีหาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์์
5.อินเวอร์สของความสัมพันธ์
6.การเขียนกราฟของอสมการ
7.ฟังก์ชัน
 oฟังก์ชันจากโดเมนไปยังเรนจ์
 oวิธีตรวจสอบว่าความสัมพันธ์ที่กำหนดให้เป็นฟังก์ชันหรือไม่
 oรูปแบบการเขียนฟังก์ชัน
 oชนิดของฟังก์ชัน
 oการตรวจสอบว่า f เป็นฟังก์ชัน 1-1 หรือไม่
8.การหาค่าของฟังก์ชัน
9.การหาค่าของอินเวอร์สฟังก์ชัน
10.ฟังก์ชันประยุกต์
บทที่ 2. อัตราส่วนตรีโกณมิติและการนำไปใช่
1.อัตราส่วนตรีโกณมิติ
2.การหาและการใช้ค่าตรีโกณมิติของมุมบางมุม
 oการหาค่าตรีโกณมิติของมุม 30°, 45° และ 60° โดยใช้รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
 oการหาค่าตรีโกณมิติของมุม 0°, 30°, 45°, 60° และ 90° โดยทำตารางอย่างง่าย 3 ขั้น
3.การหาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติอย่างง่ายโดยใช้วงกลมหนึ่งหน่วย
4.การหาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมที่เป็นบวกโดยใช้วงกลมหนึ่งหน่วย
5.การหาความสูงและระยะทางโดยใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติ

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1
บทที่ 1. ตรรกศาสตร์
 • 1.ประพจน์
 • 2.การเชื่อมประพจน์
 • 3.การหาค่าความจริงของประพจน์
 • 4.การสร้างตารางค่าความจริง
 • 5.รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน
 • 6.สัจนิรันดร์
 • 7.การอ้างเหตุผล
 • 8.ประโยคเปิด
 • 9.ตัวบ่งปริมาณ
 • 10.ค่าความจริงของประโยคทีมีตัวบ่งปริมาณตัวเดียว
 • 11.สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ
 • 12.การอ้างเหตุผล
บทที่ 2. ระบบจำนวนจริง
 • 1.จำนวนจริง
 • 2.การเท่ากันในระบบจำนวนจริง
 • 3.การบวกและการคูณในระบบจำนวนจริง
 • 4.สมบัติของระบบจำนวนจริง
 • 5.การลบและการหารจำนวนจริง
 • 6.การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว
 • 7.สมบัติการไม่เท่ากัน
 • 8.ช่วงและการแก้อสมการ
 • 9.ค่าสัมบูรณ์
 • 10.สมบัติความบริบูรณ์
บทที่ 3. ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น
 • 1.การหารลงตัว
 • 2.ขั้นตอนวิธีการหาร
 • 3.ตัวหารร่วมมาก
 • 4.ตัวคูณร่วมน้อย
บทที่ 4 เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ
 • 1.เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก
 • 2.เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม
 • 3.รากที่ n ในระบบจำนวนจริง และจำนวนจริงในรูปกรณฑ์
 • 4.การหาผลบวกและผลต่างของกรณฑ์
 • 5.การหาผลคูณและผลหารของกรณฑ์
 • 6.การประมาณค่าของจำนวนที่ติดกรณฑ์
 • 7.เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ
 • 8.การบวก ลบ คูณ หาร เลขยกกำลัง และการประมาณค่าเลขยกกำลัง

คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2
บทที่ 1. ระบบสมการเชิงเส้น+เมทริกซ์
 • 1.ระบบสมการเชิงเส้น
 • 2.เมทริกซ์
 • 3.ตัวผกผันการคูณของเมทริกซ์
 • 4.การหาตัวผกผันการคูณของเมทริกซ์
 • 5.การใช้เมทริกซ์แก้ระบบสมการเชิงเส้น
บทที่ 2 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 • 1.โพเจ็กชัน
 • 2.ระยะทางระหว่างจุดสองจุด
 • 3.จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด
 • 4.ความชันของเส้นตรงและสมการเส้นตรง
 • 5.ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด และเส้นตรงกับเส้นตรง
 • 6.การเลื่อนแกนทางขนาน
 • 7.วงกลม
 • 8.วงรี
 • 9.พาราโบลา
 • 10.ไฮเพอร์โบลา
บทที่ 3 ฟังก์ชัน
 • 1.คู่อันดับ
 • 2.ผลคูณคาร์ทีเซียน
 • 3.ความสัมพันธ์
 • 4.กราฟของความสัมพันธ์
 • 5.โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์
 • 6.ตัวผกผันของความสัมพันธ์
 • 7.ฟังก์ชัน
 • 8.การดำเนินการของฟังก์ชัน
 • 9.ฟังก์ชันผกผัน
 • 10.ตัวอย่างของฟังก์ชันที่ควรรู้จักและการนำไปใช้
เนื้อหากวดวิชา คณิตศาสตร์ ม.5
คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1
บทที่ 1. ลำดับและอนุกรม
 • 1.ลำดับ
 • 2.ลำดับคณิตศาสตร์
 • 3.อนุกรมเลขคณิต
 • 4.ลำดับเรขาคณิต
 • 5.อนุกรมเรขาคณิค
บทที่ 2. ความน่าจะเป็น
 • 1.กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
 • 2.แฟคทอเรียล
 • 3.การทดลองสุ่มและแซมเปิลสเปซ
 • 4.เหตุการณ์
 • 5.ความน่าจะเป็น
 • 6.กฎบางประการของความน่าจะเป็น
บทที่ 3. เวกเตอร์ในสามมิติ
 • 1.ระบบพิกัดฉากสามมิติ
 • 2.เวกเตอร์
 • 3.เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก
 • 4.ผลคูณเชิงสเกลาร์
 • 5.ผลคูณเชิงเวกเตอร์
คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2
บทที่ 1. สถิติและข้อมูล
 • 1.ความหมายของสถิติ
 • 2.สถิติกับการตัดสินใจและการวางแผน
 • 3.ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล
 • 4.ตัวอย่างของกรณีหรือปัญหาที่ต้องใช้สถิติ
บทที่ 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
 • 1.การแจกแจงข้อมูลความถี่
 •  — การแจกแจงความถี่สะสม
 •  — การแจกแจงความถี่สัมพัทธ์
 •  — การแจกแจงความถี่สะสัมสัมพัทธ์
 • 2.การแจกแจงความถี่โดยใช้กราฟ
 •  — ฮิสโทแกรม
 •  –แผนภาพต้น ใบ
 • 3.การวัดค่ากลางของข้อมูล
 •  — ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
 •  — ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก
 •  — ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม
 •  — การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตข้อมูลที่แจกแจงความถี่
 •  — มัธยฐาน
 •  — ฐานนิยม
 •  — ข้อสังเกตและหลักเกณฑ์ที่สำคัญในการใช้ค่ากลางชนิดต่าง ๆ
 • 4.การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล
 • — เปอร์เซ็นไทล์
 • — การหาเปอร์เซนไทล์ของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่
 • 5.การวัดการกระจายของข้อมูล
 • — พิสัย
 • — ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 • — ความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจงความถี่, ค่ากลางและการกระจายของข้อมูล
บทที่ 3. การสำรวจความคิดเห็น
 • 1.วิธีสำรวจความคิดเห็น
 • 2.การสำรวจความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ
 • 3.การนำการสำรวจความคิดเห็นไปใช้ประโยชน์กิจกรรม
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1
บทที่ 1. ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
 • 1.เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม
 • 2.รากที่ n ในระบบจำนวนจริงและจำนวน จริงในรูปกรณฑ์
 • 3.เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ
 • 4.ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
 • 5.ฟังก์ชันลอการิทึม
 • 6.การหาค่าลอกาลิทึม
 • 7.การเปลี่ยนฐานของลอกาลิทึม
 • 8.สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอกาลิทึม
 • 9.การประยุกต์ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอกาลิทึม
บทที่ 2. ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
 • 1.ฟังก์ชันไซน์และโคไซน์
 • 2.ค่าของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์
 • 3.ฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่นๆ
 • 4.ฟังก์ชันตรีโกณของมุม
 • 5.การใช้ตารางค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติ
 • 6.กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
 • 7.ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของจำนวนจริงหรือมุม
 • 8.ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
 • 9.เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ
 • 10.กฎของโคไซน์และไซน์
 • 11.การหาระยะทางและความสูง

คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2
บทที่ 1. จำนวนเชิงซ้อน
 • 1.การสร้างจำนวนเชิงซ้อน
 • 2.สมบัติเชิงพีชคณิตของจำนวนเชิงซ้อน
 • 3.รากที่สองของจำนวนเชิงซ้อน
 • 4.กราฟของค่าสัมบรูณ์ของจำนวนเชิงซ้อน
 • 5.จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว
 • 6.รากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน
 • 7.สมการพหุนาม
บทที่ 2. ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
 • 1.กราฟ
 • 2.ดีกรีของจุด
 • 3.แนวเดิน
 • 4.กราฟออยเลอร์
 • 5.การประยุกต์ของกราฟ
บทที่ 3. ความน่าจะเป็น
 • 1.กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับหลักการนับ
 • 2.วิธีเรียงสับเปลี่ยน
 • 3.วิธีจัดหมู่
 • 4.ทฤษฎีบททวินาม
 • 5.ความน่าจะเป็นและกฎที่สำคัญบางประการของความน่าจะเป็น
เนื้อหากวดวิชา คณิตศาสตร์ ม.6
คณิตศาสตร์ ม.6 เทอม 1
บทที่ 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
 • 1.การวัดค่ากลางของข้อมูล
 • — ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
 • — มัธยฐาน
 • — ฐานนิยม
 • — ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต
 • — ค่าเฉลี่ยฮาร์มอนิก
 • 2.การวัดตำแหน่งที่หรือตำแหน่งสัมพัทธ์ของข้อมูลควอร์ไทล์ เดไซล์ และเปอร์เซ็นไทล์
 • 3.การวัดค่าการกระจ่ายของข้อมูล
 • — การวัดการกระจ่ายสัมบูรณ์
 • — การวัดการกระจายสัมพัทธ์
 • — ความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจงความถี่ค่ากลาง และ การกระจายของข้อมูล
บทที่ 2. การแจกแจงปกติ
 • 1.การค่ามาตรฐาน
 • 2.การแจกแจงปกติและเส้นโค้งปกติ / พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ
บทที่ 3. ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล
 • 1.การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล
 • 2.แผนภาพการกระจาย
 • 3.การประมาณค่าของค่าคงตัวโดยใช้วิธีกำลังสองน้อยที่สุด
 • 4.ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลา

คณิตศาสตร์ ม.6 เทอม 2
บทที่ 1. ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์
 • 1.ลำดับอนันต์
 • — ความหมายของลำดับ
 • — รูปแบบการกำหนดลำดับ
 • — ลำดับเลขคณิต
 • — ลำดับเรขาคณิต
 • — ลิมิตของลำดับ
 • 2.อนุกรมอนันต์
 • — ผลบวกของอนุกรมอนันต์
 • — สัญลักษณ์แทนการบวก
บทที่ 2. แคลคูลัสเบื้องต้น
 • 1.ลิมิตของฟังก์ชัน
 • 2.ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
 • 3.ความชันของเส้นโค้ง
 • 4.อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
 • 5.การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช้สูตร
 • 6.อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ
 • 7.อนุพันธ์อันดับสูง
 • 8.การประยุกต์ของอนุพันธ์
 • 9.ปฎิยานุพันธ์
 • 10.ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต
 • 11.ปริพันธ์จำกัดเขต
 • 12.พื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง
บทที่ 3. กำหนดการเชิงเส้น
 • 1.กราฟของอสมการเชิงเส้น
 • 2.กราฟของระบบอสมการเชิงเส้น
 • 3.การแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้นโดยวิธีใช้กราฟ

ติวเข้า มศว 57

 


เราคือ ศูนย์ติวเตอร์ที่ได้มาตราฐานรับรองผล กับการสอนพิเศษโดยติวเตอร์หัวกะทิจัดตรงส่งไปที่บ้าน ต้องการเรียนพิเศษวิชาอะไรสามารถแจ้งได้ เพราะติวเตอร์สอนเก่งแน่นอน ต้องการให้ไปสอนพิเศษ สามารถแจ้งได้ที่ Tel: 086-9750156

Comments are closed.